• ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม จำนวนห้อง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 172 262 434 12
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 158 246 404 12
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 173 227 400 12
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 503 735 1238 36
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 119 234 353 11
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 117 227 344 11
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 97 222 319 12
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 333 683 1016 34
รวมทั้งหมด 836 1418 2254 70

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562