ประวัติโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

ประวัติโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

1. ปีที่จัดตั้งโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำอำเภอศรีบุญเรืองขึ้น เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 ให้ชื่อว่า “โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร” สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มเปิดรับนักเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2517 ในปีแรกเปิดทำการสอน 2 ห้องเรียน มีนักเรียนมาสมัคร จำนวน 161 คน โรงเรียนรับไว้ 90 คน และต่อมาย้ายเข้ามาอีก 2 คน รวมเป็น 93 คน ยืมครูผู้สอนและผู้บริหารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 6 คน มีนายเดช เสนบัว รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ และได้ยืมอาคารเรียนจากโรงเรียนเมืองใหม่วิทยาเป็นที่เรียน ต่อมาจังหวัดได้บรรจุแต่งตั้ง นายสำเริง โยธาวิจิตร มาดำรงตำแหน่งอีกเป็นคนที่สอง และเมื่อปลายเดือนเมษายน 2518 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นายรังสฤษฏ์ ศรีวิชัย มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

2. เหตุผลที่จัดตั้งโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

นับย้อนหลังเป็นเวลากว่า 36 ปี นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาส่วนใหญ่ของอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ไม่มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในระดับมัธยมศึกษา สาเหตุประการหนึ่งมาจากโรงเรียนมัธยมศึกษานั้นตั้งอยู่ไกล ไม่สะดวกต่อการเดินทาง จนถึงเมื่อปีพุทธศักราช 2512 ได้มีการวางแผนเพื่อที่จะดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำ อำเภอศรีบุญเรืองขึ้น แต่ทว่าโครงการนี้ต้องหยุดชะงักไปชั่วระยะเวลาหนึ่งจนกระทั่งปีพุทธศักราช 2516 ทางอำเภอจึงได้นำข้อมูลต่างๆ เสนอกรมสามัญศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้พิจารณาอนุมัติกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติ

3. พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในอดีต

เดือนมิถุนายน 2519 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นายณรงค์ ชาติภรต ตำแหน่ง อาจารย์ 1 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน นายรังสฤษฏ์ ศรีวิชัย ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนนครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เดือนตุลาคม 2529 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นางยุพิน สุวรรณเสนีย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำผึ้ง กรุงเทพมหานคร มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร แทนนายณรงค์ ชาติภรต ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู (อุดรธานี) ในขณะนั้นโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารได้ขยายชั้นเรียนและรับนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีการศึกษาทำให้โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร พัฒนาไปอย่างรวดเร็วทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เดือนธันวาคม 2530 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายประจวบ ม่วงใจเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์ มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารแทน นางยุพิน สุวรรณเสนีย์ ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิ์กษัตรีย์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในปี 2531 นับเป็นปีทองของโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ที่คณาจารย์ นักเรียน นักการ-ภารโรงและยามรักษาการณ์ ทุกคนปลื้มปิติยินดีในความสำเร็จที่โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นับเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของโรงเรียน ปลายปี 2535 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายอิสระ แพนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจับประชา-สรรค์ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทนนายประจวบ ม่วงใจเพชร ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ในปีนี้โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ประกอบกับได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นผลให้โรงเรียนประสบผลสำเร็จในทุกๆ ด้าน ในปีการศึกษา 2536 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร โดยการนำของผู้อำนวยการอิสระ แพนศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย หัวหน้าหมวด หัวหน้างาน ตลอดจนคณะครูอาจารย์ทุกท่านได้ร่วมแรงร่วมใจกันเปิดโรงเรียนมัธยมสาขาขึ้นแห่งแรกที่ตำบลนากอก และมัธยมสาขากุดสะเทียน ที่ตำบลกุดสะเทียน ในปี 2537 และในปี 2537 ท่านผู้อำนวยการอิสระ แพนศรี ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลตัวอย่างประจำปี 2537 (1 ใน 129 คน ทั่วประเทศ) ได้รับโล่เกียรติยศจาก ฯพณฯ นายอำนวย วีรวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งจัดโดยภาคเอกชนหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจและการเมือง และโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ยังได้รับโล่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจริยศึกษาดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ ในปีการศึกษา 2538 โรงเรียนติดอันดับโครงงานวิทยาศาสตร์ 1 ใน 10 ของประเทศ และได้รับเกียรติบัตรจากกรมสามัญศึกษา ให้เป็นโรงเรียนที่มีความสามารถในการพัฒนาบุคลากร จนมีความเชี่ยวชาญด้านการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา และวิชาพลานามัย ในปีการศึกษา 2539 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สาขานากอกได้เป็นเอกเทศ ในปีเดียวกันนี้โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ได้รับโล่รางวัลดีเด่นเสมาประชาธิปไตย จากกระทรวงศึกษาธิการ และโล่รางวัลดีเด่นการจัดการเรียนการสอนด้านภูมิปัญญาท้อง ในปีการศึกษา 2540 บุคลากรได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการตัวอย่าง ระดับ 3 จากกระทรวงศึกษาธิการ ในปีการศึกษา 2541 บุคลากรได้รับการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ในตำแหน่งอาจารย์ 3 จำนวน 2 ท่าน นอกจากนี้ บุคลากรยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูภาษาไทยดีเด่น ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ จากมูลนิธิอนุสรณ์หม่อนงามจิตต์ บุรฉัตร และนักเรียนยังได้รับรางวัลดีเด่นในการแข่งขันทักษะทางวิชาการอีกมากมาย ในปีการศึกษา 2543 ผู้บริหารได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้บริหารดีเด่น ระดับเขตการศึกษา 9 และอาจารย์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูผู้สอนจริยธรรมดีเด่น ระดับเขตการศึกษา 9 ของกรมศาสนา นอกจากนี้นักเรียนยังได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปีการศึกษา 2544 โรงเรียนได้รับรางวัลชมเชย การประกวดภาพจิตรกรรมพระราชกรณียกิจสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร ระดับประเทศ โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา ให้เป็นโรงเรียนที่มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับดีเด่น และครูที่ปรึกษาดีเด่นจากกรมสามัญศึกษา ครูแม่แบบในระดับเขตการศึกษา 6 คน ครูเกียรติยศ 5 คน ครูต้นแบบ 9 คน ครูแกนนำ 26 คน ครูที่ปรึกษาดีเด่น จากกรมสามัญศึกษา 14 คน และนักเรียนยังได้รับรางวัลดีเด่นในการแข่งขันทักษะทางวิชาการอีกมากมาย ในปีการศึกษา 2545 โรงเรียนเป็นแกนนำปฏิรูปการศึกษาดีเด่น และเป็นโรงเรียนที่จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ระดับมาตรฐานคุณภาพดีเด่น ของกรมสามัญศึกษา ผ่านการประเมินครูต้นแบบ 9 คน และครูแกนนำ 29 คน จากกรมสามัญศึกษา ปลายปี 2545 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นายประสิทธิ์ ศรีเชียงสา ผู้อำนวยการโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทน นายอิสระ แพนศรี ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ในปีการศึกษา 2546 โรงเรียนได้รับโล่ดีเด่นที่ดำเนินการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดตามนโยบายประกาศสงครามขั้นแตกหักเพื่อเอาชนะยาเสพติด จากกรมสามัญศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับการประเมินผ่านครูเกียรติยศ 4 คน ครูต้นแบบ 33 คน ครูแกนนำ 6 คน และในปีการศึกษา 2547 โรงเรียนได้รับโล่ประกาศเกียรติยศและประกาศเกียรติคุณ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัตดามาตุ เป็นสถาบันการศึกษาที่ดำเนินกิจกรรมปลอดบุหรี่ดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับเกียรติบัตรจัดกิจกรรมประดับธงดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดชมรม To Be Number One ระดับเขตตรวจราชการที่ 6 จากกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ได้รับเกียรติบัตรสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนจริยธรรมดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันจรวดกรวดน้ำ ระดับประเทศ ครั้งที่ 3 ได้อันดับที่ 5 ของประเทศ ประเภทแม่นยำ จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2548 โรงเรียนได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สถานศึกษาที่จัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ต่อเนื่องดีเด่นระดับจังหวัด ได้รับการประเมินผ่านครูปฏิรูปการเรียนรู้ 3 คน และนักเรียนยังได้รับรางวัลดีเด่นในการแข่งขันทักษะทางวิชาการอีกมากมาย จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ผ่านการพิจารณารับโล่รางวัลครูคุณภาพ จำนวน 11 คน ผู้บริหาร 1 คน ดำเนินการโดยหนังสือพิมพ์แกนกลาง และผ่านการพิจารณารับโล่รางวัล ครูมืออาชีพ จาก Teacher Of Model Magazine จำนวน 10 คน ผู้บริหาร 2 คน ในปีการศึกษา 2549 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกการจัดกิจกรรมธนาคารขยะ รองชนะเลิศระดับ 2 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ในงานพระนเรศวรมหาราชกาชาดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ผ่านเกณฑ์การประเมินผู้บริหารต้นแบบ ผู้บริหาร 4 คน ผ่านเกณฑ์การประเมินครูต้นแบบ ครู 14 คน ครูเกียรติยศ ครู 2 คน และการแข่งขันทักษะทางวิชาการ นักเรียนได้รับรางวัลต่างๆ จำนวน 30 รางวัล และจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมกันเสียสละกำลังทรัพย์ของบุคลากรทุกคนในโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร โรงเรียนจึงมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยี ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในท้องถิ่นและชุมชน ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สะอาด สวยงาม การบูรณาการการเรียนรู้ และที่สำคัญนักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นที่ยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชนว่าเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความประพฤติดี โรงเรียนจึงประสบความสำเร็จผ่านการประเมินโรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2549 ซึ่งนำความภาคภูมิใจมาสู่ชาวฟ้า-ขาว และชุมชนอำเภอศรีบุญเรืองเป็นอย่างยิ่ง ปลายปี 2550 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ได้แต่งตั้ง นายวีระ พรหมภักดีผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทนนายประสิทธิ์ ศรีเชียงสา ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 2551 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ที่เมืองทองธานี ปี พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 2551 และในปี พ.ศ. 2551 นี้ พวกเราชาวฟ้า-ขาว ชาวอำเภอศรีบุญเรือง และชาวจังหวัดหนองบัวลำภูก็มีความภาคภูมิใจ เป็นอย่างยิ่งอีกครั้ง ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับประเทศ ที่เมืองทองธานี พ.ศ. 2552 ได้รับประทานเกียรติบัตร ตัวแทนการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2552 รักษามาตรฐานต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ปลายปี 2552 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ได้แต่งตั้ง นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาวังศึกษาวิช อำเภอนาวัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทนนายวีระ พรหมภักดีซึ่งเกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2553 ได้รับประทานเกียรติบัตร ตัวแทนการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2553 รักษามาตรฐานต้นแบบระดับเงินปีที่ 2 นอกจากนี้ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนที่จัดหลักสูตรการเรียนการสอนพิเศษวิทยาศาสตร์ หลักสูตรห้องเรียนคุณภาพ และได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 500 โรงเรียน ที่ใช้หลักสูตร WORLD-CLASS STANDARD SCHOOL ปลายปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ได้แต่งตั้ง นางวิลาวัณย์ พรหมโส ผู้อำนวยการโรงเรียนนาวังศึกษาวิช อำเภอนาวัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทนนายธวัช มูลเมือง ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม ในปี พ.ศ. 2555 ได้รับประทานเกียรติบัตรกลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใน เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ได้รับประทานเกียรติบัตร กลุ่มมาตรฐานต้นแบบระดับทอง การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีคณะครูผ่านการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถึง 39 รายการ และนักเรียนได้เข้าแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศที่เมืองทองธานี 3 รายการ คือ โครงงานสุขศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ได้ระดับเหรียญเงิน โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เหรียญทองแดง ต้นปี 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ได้แต่งตั้ง นายเล็ก ขมิ้นเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนนาวังศึกษาวิช อำเภอนาวัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทน นางวิลาวัณย์ พรหมโส ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ต้นปี 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ได้แต่งตั้ง นายจิระศักดิ์ ชัยชนะทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสงครามวิทยา อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารแทน นายเล็ก ขมิ้นเขียว ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู