ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม จำนวนห้อง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 226 311 537 13
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 210 271 481 12
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 171 261 432 12
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 607 843 1450 37
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 153 290 443 12
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 149 251 400 11
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 120 231 351 11
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 422 772 1194 34
รวมทั้งหมด 1029 1615 2644 71

ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564