กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

#

นายปราโมทย์ ศรีปัญญา
#

นางสาวบัวทอง ยุบลพันธ์

#

นางกิ่งแก้ว ป้านภูมิ

#

นางสาวจิราพร เรืองประเสริฐ

#

นางสาวศุภรานันท์ นาใจตึก

#

นางสาวประภัสสร วงวิระขันธ์

#

นางนิภาพร พันธุวร

#

นายเพชร์ บุญมาหล้า

#

นางสาวปทุมพร จันทรักษ์

#

นางสาวปัณฑารีย์ ภูกิ่งนา

#

นางสาววรรณวิภา วรรณโชติ

#

นางนิตญา ประเสริฐสังข์

#

นางสาวสุจิตตรา ขันอาสา