วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2565 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร เป็นองค์กรคุณภาพตามมาตรฐานสากล
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมก้าวสู่สังคมไทยแลนด์ 4.0

พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล
2. ส่งเสริมครูและบุคลกรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้อง/โดยคำนึงถึง/สนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล
4. พัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีระบบด้วยระบบคุณภาพ
5. พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0
6. พัฒนาสภาพแวดล้อม ที่ส่งเสริมบรรยากาศของการเรียนรู้ต่อผู้เรียนและสังคม ให้มีความพร้อม เอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียนและหน่วยงานอื่น

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษา และมีความเป็นพลโลก
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ มีคุณธรรม และความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. หลักสูตรสถานศึกษามีความสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
4. โรงเรียนมีการบริหารด้วยระบบคุณภาพ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วม
5. โรงเรียนมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษา
6. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและหน่วยงานภายนอก

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และความเป็นพลโลก
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างพลังขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามแนวทางการกระจายอำนาจหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้