• ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

#

นายมงคล เสนามนตรี
#

นางเจริญ พฤกษชาติ

#

นายกิตนุรัตน์ พฤกษชาติ

#

นายกิตติศักดิ์ สุมนนอก

#

นางนงนุช อะโนวัน#

นางสาวภคธนัน แสนโฮม

#

นายธวัชชัย แสงเสงี่ยมชัย

#

นายตระกูลศักดิ์ ทนทาน

#

นายวิรัตน์ แสงเลข#

นางทิพวดี อัครฮาด

#

นางอาสรา คัวอักเถิง

#

นายอัครเดช โพธิญาณ์

#

นายเกียรติศักดิ์ จันทร#

นางสาวนิชนันท์ ขันแก้ว

#

นายอำพล อรอินทร์

#

นายวุฒิภัทร ชาติภูธร

#

นางสาวศิริพร นามแก้ว#

นางสาวรัชฎา อุประ

#

นางสาวฉัตรชนก ภูบุญคง

#

นายภัทราวุฒิ ฉวีวงค์

#

นางสาวพิสิตา ตันวัฒนเสรี#

นางสาวสุชาดา อินทร์เจริญ

#

นางสาวกาญจนา ทองผิว

#

นางสาวสุพัตรา น้อยโสภา

#

นางสาวรัชฎาภรณ์ อินเมือง#

นางสาวพรสวรรค์ สุขสวัสมงคล

#

นางอรวรรณ ศึกรักษา

#

นางสาวอุดมลักษณ์ ประพงษ์

#

นางสาวจุฑารัตน์ ปุรา#

นางสาววราภรณ์ วันทองสุข

#

นายไตรวิชญ์ ขันแก้ว

#

นายธีระวัฒน์ หัสโก

#

นายพงษ์มนัส บุญทีฆ์#

นางสาวเมทินี แก้วเตชะ

#

นายสัคพล พาลกุล

#

นายสหกรณ์ เจริญใจ

#

นายชานนท์ รักเมือง#

นายจิรเดช สวดสม

#

นายกฤษณะ วัดบุญเลี้ยง

#

นางสาววรัสรา สารพานิช